خانواده: Cactaceae نام علمی: Cleistocactus  cristata. نام فارسی : کلیستو کاکتوس کریستاتا نام های دیگر: Borzicactus sp. forma cristata زیستگاه


اشتراک گذاری